Overeenkomst dienstencheques tussen gebruiker en dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 • Dienstenchequebedrijf: de onderneming of organisatie die in het kader van het verrichten van activiteiten van huishoudelijke aard erkend is door het Vlaamse Gewest
 • Klant: de persoon die beroep doet op een huishoudhulp
 • Hulp van huishoudelijke aard: wassen en strijken, poetsen van de woning, naaiwerkjes, maaltijden bereiden en boodschappen doen

Artikel 1: Situering

De klant doet beroep op Perfectie @ Home voor het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard. Hieronder wordt verstaan:

 • Het poetsen van de privéwoning
 • Wassen en strijken van huishoudlinnen
 • Privénaaiwerk
 • Bereiden van maaltijden voor privégebruik
 • Boodschappen doen in het kader van een private huishouding in een straal van maximaal 5 km rond de privéwoning

Volgende diensten zijn verboden om uit te voeren onder het systeem van dienstencheques en maken dan ook geen voorwerp uit van deze overeenkomst:

 • Kinderopvang
 • Tuinonderhoud
 • Onderhoud van delen van de woning die behoren tot de praktijkruimte van een vrij beroep of een zelfstandige activiteit
 • Wassen van auto’s
 • Verzorging van dieren en onderhoud van hun behuizing
 • Onderhoud van gemeenschappelijke traphallen.

De werknemer van Perfectie @ Home mag geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de klant of geen lid van het gezin zijn van de klant, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de klant.

Artikel 2: Werkuren

De klant wenst beroep te doen op thuishulp op , en dit gedurende uren per week/ om de 2 weken.

Artikel 3: Betalingen

De klant betaalt aan de thuishulp 1 dienstencheque per gepresteerd uur, met een minimum van het aantal contractueel vastgelegde uren.

Je kan betalen met elektronische cheques:

 • Als je kiest voor elektronische cheques zal Sodexo, nadat je een storting aan hen hebt gedaan, een elektronische chequeportefeuille aanmaken.
 • De thuishulp moet na elke prestatie zelf bellen naar het gratis nummer 0800/40 089 van Sodexo en zo de gepresteerde uren doorgeven. Dit gebeurt bij voorkeur met het vast telefoontoestel van de klant.
 • Via je klanten-login en paswoord kan je, zowel telefonisch als op pc, altijd de prestaties en het saldo van je chequeportefeuille raadplegen.

Je kan betalen met papieren cheques:

 • Papieren cheques worden je door Sodexo, na ontvangst van een betaling aan hen, per post opgestuurd.
 • Door de klant ondertekende en gedateerde cheques worden de dag van de prestatie meegegeven met de thuishulp.

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aankopen van dienstencheques.Perfectie @ Home behoudt zich het recht om bij een betalingsachterstand van 4 poetsbeurten de hulpverlening (tijdelijk) stop te zetten. Indien je niet tijdig over dienstencheques beschikt verwittig je het dienstenbedrijf ten laatste één werkdag op voorhand.

De klant stemt ermee in dat, indien de thuishulp zich heeft aangeboden, maar door toedoen van de klant de afgesproken diensten niet kan uitvoeren, hij een bedrag verschuldigd is dat gelijk is aan de wettelijke inruilwaarde van een dienstencheque x het aantal contractuele uren.

Ingeval van niet-betaling van één of meerdere prestaties, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:

 • Een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand, en dit vanaf de vervaldag en een administratiekost van 50 euro
 • De prijs van elke achterstallige dienstencheque die het dienstenchequebedrijf van elke dienstencheque ontvangt bij Sodexo, gelijk aan de werkelijke inruilwaarde van een dienstencheque

Binnen de sector van de dienstencheques zijn de marges voor dienstenchequebedrijven steeds kleiner geworden. De indexaties va de dienstencheques compenseren enkel de loonkost van de poetshulpen. Door de stijgende loonkost en de vele directe en indirecte kosten eigen aan de werking,dienen wij een administratieve bijdrage aan te rekenen van 0,35€ per effectief gepresteerd uur door de poetshulp. Perfectie@home is gerechtigd om het bedrag voor deze bijkomende administratieve bijdrage eenzijdig te wijzigen.

De administratieve bijdrage wordt trimestrieel gefactureerd. De betaaltermijn wordt afzonderlijk vermeld in de factuur. De betaling gebeurt door overschrijving of via domiciliëring. De trimestriële facturatie van de administratieve bijdrage gebeurt bij voorkeur via het e – mailadres dat de gebruiker aan Perfectie@home heeft opgegeven. Ingeval er geen e – mailadres wordt meegedeeld zal de factuur per gewone post verstuurd worden.

Ingeval van niet – betaling van de administratieve bijdrage zal de gebruiker aangemaand worden tot betaling van de administratieve bijdrage. Indien na een schriftelijke aanmaning geen betaling gebeurt, behoudt Perfectie@home zich het recht voor om tot invordering te gaan van het verschuldigd bedrag, vermeerderd met een administratieve kost en verwijlintresten. Perfectie@home is tevens gerechtigd om de huishoudhulp stop te zetten.

Artikel 4: Afwezigheid van de klant

Aangezien onze werknemers verbonden zijn aan een vast contract van onbepaalde duur is het belangrijk dat de overeengekomen uren worden nageleefd met uitzondering van de nationale betaalde feestdagen en periodes van ziektes of vakantie. Indien de voorziene uren uitzonderlijk niet kunnen doorgaan, vragen wij u met aandrang om ons 14 dagen op voorhand te verwittigen. (met uitzondering van overmacht situaties waar ten laatste 24 uur geldt!)In het geval van een laattijdige annulering zullen de dienstencheques om bovenvermelde redenen alsnog moeten vergoed worden. Bij wanbetaling zal er een dossier worden geopend bij onze juridische dienst.

Om de continuïteit zoveel mogelijk te respecteren aanvaarden wij dat de huishoudhulp maximum drie weken na elkaar geannuleerd kan worden. Dit om jullie de garantie te bieden dat dezelfde poetshulp bij jullie kan blijven werken.

Artikel 5: Afwezigheid van de medewerker van Perfectie @ Home

Perfectie @ Home streeft een kwalitatieve dienstenverlening op het afgesproken uurschema na. Bij een niet voorziene afwezigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof) wordt de gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door het dienstenchequebedrijf.Bij afwezigheid van de vaste thuishulp tracht Perfectie @ Home, op vraag van de klant, een vervanging te voorzien. Bij een vervanging kunnen er wel wijzigingen in het afgesproken uurrooster optreden.

Artikel 6: Algemene afspraken

 • De werknemer mag niet roken tijdens het werken
 • De werknemer heeft per 4 uur recht op een betaalde pauze van 15 min. Indien de medewerker meer dan 6 uur bij één gebruiker werkt, heeft hij/zij recht op een half uur onbetaalde middagpauze bij de klant thuis.
 • De werknemer mag geen persoonlijke telefoongesprekken voeren tijdens de werkuren, tenzijnoodzakelijk voor de dienst.
 • Indien het noodzakelijk is dat de poetshulp een sleutel van de woning ontvangt, is het verplicht dat de sleutelovereenkomst ingevuld wordt en aan Perfectie@home wordt bezorgd. De werknemer bewaart de huissleutel van de klant. Indien er sprake is van verlies van de sleutel of onherstelbare schade aan de sleutel of slot kan de klant een beroep doen op zijn verzekeraar (brandverzekering, woningpolis) om het bijmaken van sleutels/vervangenvan sloten vergoed te krijgen. Als er bij de verzekeraar een franchise is voorzien of wanneer de klant geen beroep kan doen op zijn verzekering, kan Perfectie@home een commerciële tegemoetkoming doen van 50€, om een deel van deze franchise te vergoeden.
 • Het personeelslid werkt binnen de grenzen van het beroepsgeheim.
 • De klant gaat ermee akkoord dat tijdens de tewerkstelling of bij eventuele klachten, een globale controle uitgevoerd kan worden naar de werkomstandigheden toe.

Artikel 7: Veiligheid, hygiëne en gezondheid

 • Verschaf een korte rondleiding aan de werknemer om hem te wijzen op mogelijke gevaren inuw woning, zoals gladde vloeren, steile trappen, kapotte stekkers enz.
 • Stel de nodige materialen ter beschikking aan de medewerker. Deze moeten in veilige en goede staat verkeren. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het snoerveilig zijn van elektrische toestellen. Verder moeten alle poetsproducten in de originele verpakking zitten met een etiket van het product op de verpakking. U staat in voor de uitleg van het correcte gebruik ervan.
 • Licht Perfectie @ Home bij het eerste contact in over de aanwezigheid van huisdieren.
 • Huisdieren worden op eenvoudige vraag in een andere ruimte/gedeelte van het huis gezet als het personeelslid erom vraagt.
 • De werknemer van Perfectie @ Home moet in hygiënische omstandigheden kunnen werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties kan de dienstverlening worden gestopt.
 •  
 • De werknemer dient in veilige omstandigheden te kunnen werken. In onveilige situaties kan de werknemer vragen sommige problemen te verhelpen. Bij aanhoudende veiligheidsproblemen kan de hulp worden stopgezet.
 • U garandeert een rookvrije werkomgeving
 • Er is steeds een verbanddoos beschikbaar voor de werknemer
 • Het personeelslid draagt bedrijfskledij
 • Het personeelslid werkt volgends de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de dienst =geen javel, geen ammoniak, niet op stoelen of tafels staan, enkel op keukentrapje met antislip poten en houvast.
 • In geval van zeer besmettelijke ziektes, o.a. meningitis, moet u de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf verwittigen
 • Het personeelslid mag geen ongezonde, onaangepaste of gevaarlijke taken uitvoeren zoals buiten schoonmaken bij regen, sneeuw, slechte weersomstandigheden of bij te hoge of te lage temperaturen, het tillen van te zware voorwerpen.

Artikel 8: Non-discriminatie

Perfectie @ Home biedt de klant een kwaliteitsdienstverlening aan die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, de informatie aan en de inspraak van de klant waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de klant.

Perfectie @ Home maakt geen onderscheid op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij aanwerving van de medewerkers of bij het toegankelijk stellen van de dienstverlening aan de klant.

Zie de wet van 25-02-1993 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15-02-1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en zie hetdecreet van 08-05-2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt.

Artikel 9: Verlies en diefstal

De klant dient altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken. Bij vermoeden van diefstal wordt zo snel mogelijk de verantwoordelijke van Perfectie @ Home verwittigd. Bij diefstal moet de klant onmiddellijk aangifte doen bij de politiediensten.

Bij klachten kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke van Perfectie @ Home die dezegrondig zal onderzoeken. Perfectie @ Home staat in voor een doorgedreven screening van haar werknemers, maar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal.

Artikel 10: Verzekeringen

Arbeidsongevallen

Perfectie @ Home staat, in het kader van de ongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval een werknemer van Perfectie @ Home het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval van of naar het werk.

Ba uitbating

Perfectie @ Home is verzekerd voor materiële schade toegebracht bij de klant, wanneer de aansprakelijkheid van de poetshulp in het gedrang komt.Alle schadegevallen dienen binnen 48 u. na het voorval te worden aangegeven aan schade@perfectieathome.be

Er wordt geen tussenkomst verleent voor:

 • Schade ten gevolge van overmacht
 • Schade veroorzaakt door slijtage
 • Schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van de Klant of één van diens aangestelde, werknemers of lasthebbers
 • Schade veroorzaakt door verborgen gebreken van materiaal
 • Reeds aanwezige gebreken aan goederen
 • Schade die voortvloeit uit de slechte toestand van het gebouw en/of materiaal
 • Bevuilingen die ondanks de goede zorgen van de poetshulp niet meer te verwijderen zijn

De schadevergoeding waartoe Perfectie @ Home eventueel zou gehouden zijn, kan in geen geval de vergoeding te boven gaan die wordt voorzien in de verzekeringspolis “uitbating” van Perfectie @ Home.

Artikel 11: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en gaat in op datum van ondertekening.De overeenkomst is altijd door beide partijen schriftelijk opzegbaar. Zowel de klant als Perfectie @ Home kunnen, met het in acht nemen van een opzegtermijn van 4 weken, de overeenkomst ontbinden. De beëindiging gebeurt door een aangetekend schrijven te sturen naar BIKHH bvba, Kapelstraat 25, 2540 Hove.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomst tussen Perfectie @ Home en de klant wordt beheerst door het Belgische recht.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen Perfectie @ Home en de klant is op de maatschappelijke zetel van Perfectie @ Home
Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen Perfectie @ Home en de klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement bevoegdvoor de maatschappelijke zetel van Perfectie @ Home

Artikel 13: Betwistingen – bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt gesloten in twee exemplaren.Elke partij erkent één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben.

Je thuis piekfijn in orde, zonder zorgen en keer op keer.

Kantoren

Hoofdkantoor

Kapelstraat 25
2540 Hove

Registreer je op de nieuwsbrief

© Copyright 2024 Perfectie at home – design by Avalanche